Stavebná firma roka

ASB Stavebná firma roka (zber údajov nulté kolo)

Stavebná firma roka 2020

Kontaktné údaje osoby, ktorá vypĺňa dotazník

Začiatok a koniec účtovného obdobia

2018

2019

Začiatok účtovného obdobia
(kliknutím nastavíte iný ako predvyplnený dátum)
Koniec účtovného obdobia
(kliknutím nastavíte iný ako predvyplnený dátum)

Údaje z účtovnej závierky spoločnosti

2018

2019

Tržby z predaja tovaru
(Výkaz ziskov a strát, riadok 03)
Tržby z predaja vlastných výrobkov
(Výkaz ziskov a strát, riadok 04)
Tržby z predaja služieb
(Výkaz ziskov a strát, riadok 05)
Pridaná hodnota
(Výkaz ziskov a strát, riadok 28)
Výkaz ziskov a strát, riadok 15
Výkaz ziskov a strát, riadok 15
Výkaz ziskov a strát, riadok 21
Výkaz ziskov a strát, riadok 21
Výkaz ziskov a strát, riadok 27
Výkaz ziskov a strát, riadok 27
Výkaz ziskov a strát, riadok 56
Výkaz ziskov a strát, riadok 56
Súvaha, riadok 001
Súvaha, riadok 001
Súvaha, riadok 080
Súvaha, riadok 080
Súvaha, riadok 101
Súvaha, riadok 101
Poznámky k účtovnej závierke
Poznámky k účtovnej závierke

Uvedené čísla riadkov vo výsledovke a súvahe sa týkajú formulára výkazov pre malé a veľké účtovné jednotky. V prípade zostavovania IFRS účtovnej závierky vyplňte, prosím, do dotazníka obsahovo relevantné položky z tejto účtovnej závierky.

V prípade účtovného obdobia hospodárskeho roka vyplňte prosím údaje za rok 2019 a 2018 podľa toho, v ktorom roku končí účtovné obdobie. Napríklad ak končí k 30. septembru, potom do stĺpca 2019 vyplňte údaj z účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1.10.2018 do 30.9.2019 (a obdobne za rok 2018 to bude údaj z účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1.10.2017 do 30.9.2018).

Kontakt: asbgala@jaga.sk