tel.: 02/50 200 200 | e-mail: jaga@jaga.sk
Všeobecné obchodné podmienky

1.    Vydavateľstvo sa zaväzuje zaslať objednávateľovi bezplatne 2 ks výtlačkov časopisu v lehote 14 dní od vydania časopisu.
2.    Vydavateľstvo vystaví faktúru do 3 dní po vydaní objednaného časopisu.
3.    V zmysle § 31 – 36 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v platnom znení v prípade súhlasu bude klientovi na uvedenú adresu zaslaná elektronická faktúra vo formáte pdf, ktorá bude spĺňať všetky náležitosti fakturačného dokladu v zmysle § 75 a 76 zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v platnom znení.
4.    Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru vystavenú vydavateľstvom do 14 dní od dátumu jej vystavenia. Bankové spojenie vydavateľstva bude uvedené na faktúre.
5.    V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je vydavateľstvo oprávnené uplatňovať si voči objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania a zároveň nezaradiť do pripravovaných titulov ďalšiu objednanú inzerciu.
6.    Bankové poplatky a prípadné kurzové rozdiely spojené s úhradou faktúry znáša objednávateľ.
7.    Objednávateľ môže zaslať objednávku faxom alebo mailom, ale do piatich dní je povinný zaslať vydavateľstvu jej originál doplnený podpisom.
8.    Reklamácie sa prijímajú do 14 dní od expedície titulu, v ktorom bol inzerát uverejnený.
9.    Vydavateľ si vyhradzuje právo neuverejniť inzerát, ktorý by bol v rozpore s etikou alebo by poškodzoval jeho záujmy.
10.    Objednávateľ berie na vedomie, že príplatok za požadované umiestnenie je 10 % z ceny inzercie.
11.    Objednávateľ berie na vedomie skutočnosť, že storno poplatky za odstúpenie od objednávky sú:
a)    50 % pri stornovaní pred oficiálnym termínom uzávierky objednávok daného čísla časopisu (podľa edičného plánu),
b)    100 % pri stornovaní po oficiálnom termíne uzávierky objednávok daného čísla časopisu (podľa edičného plánu).
12.    V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti si vydavateľ vyhradzuje právo na doúčtovanie poskytnutej zľavy.
13.    Objednávateľ má právo na dve rozsiahle korektúry podkladov k inzercii (napr. zmeny v texte a grafike) v zlome. V prípade dodania hotových inzertných podkladov od objednávateľa vydavateľstvo JAGA nezodpovedá za jazykovú úpravu danej inzercie.
14.    V prípade, že objednávateľ nedodá podklady k inzercii do termínu uzávierky daného titulu, vydavateľ má právo použiť podklady objednávateľa uverejnené v niektorom z predchádzajúcich titulov.
15.    Pri uverejnení inzercie klienta v tituloch vydavateľstva JAGA hradí výrobu inzerátu vydavateľ. Inzerát sa tak stáva majetkom vydavateľstva. V prípade záujmu klienta o odkúpenie inzerátu je cena výroby stanovená na 10 % zo základnej ceny inzercie.
16.    Objednávateľ zodpovedá za formálnu a obsahovú stránku objednaných inzerátov, ako aj za všetky škody, ktoré môžu vzniknúť vydavateľstvu alebo tretím osobám na základe informácií uvedených v daných inzerátoch alebo v súvislosti s nimi. Objednávateľ ďalej vyhlasuje, že ak poskytuje fotografie a iné textové a obrazové materiály tretích osôb, má nespochybniteľný súhlas na ich uverejnenie.
17.    Vydavateľ nezodpovedá za kvalitu uverejnenej inzercie v prípade dodania iného podkladu ani za kvalitu v prípade nedodania digitálneho nátlačku.

Podklady na inzerciu
• PDF s rozlíšením 300 dpi, farebnosť CMYK
• súbory pre PC: TIF, EPS, CDR, PDF, JPG
• médium: CD, DVD, mail, USB, FTP server