tel.: 02/50 200 200 | e-mail: jaga@jaga.sk
Správa budov
Kúpiť toto číslo | PREDPLATNÉ | Archív vydaní | E-verzie časopisov

Pravidlá, ktoré platia

Veľmi dobre si pamätám na časy, keď vo vstupnej chodbe bytového domu mojich rodičov visel na stene zarámovaný domový poriadok. Za sklom ste sa mohli dočítať najrozličnejšie pravidlá, ktoré bolo nevyhnutné v bytovom dome dodržiavať. Napríklad o vyhradených hodinách nočného pokoja. Po obnove bytového domu zaujali toto miesto nové schránky a po domovom poriadku neostala ani stopa. Vlastníci ho jednoducho zvesili. Možno im pripomínal časy socializmu viac, ako bolo potrebné. Niektoré veci však netreba brať ako dogmu. Aj v súčasnom svete majú svoj zmysel. Veď čo je zlé na tom, keď sa presne definujú pravidlá, napr. využívania spoločných priestorov, vstupovania do výťahovej strojovne, chovania zvierat či stavebných úprav v byte? Definícia domového poriadku sa z legislatívy nevytratila úplne. Stále bola súčasťou nášho právneho poriadku, napr. zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, podľa ktorého „vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný na svoje náklady byt a nebytový priestor v dome udržiavať v stave spôsobilom na riadne užívanie, najmä včas zabezpečovať údržbu a opravy. Je povinný konať tak, aby pri užívaní, udržiavaní, zmenách, pri prenajatí bytu alebo nebytového priestoru v dome, prípadne jeho časti, a pri inom nakladaní s bytom a nebytovým priestorom v dome nerušil a neohrozoval ostatných vo výkone ich vlastníckych, spoluvlastníckych a spoluužívacích práv.“ Toto všeobecné ustanovenie dostalo od 1. februára 2020 novelou bytového zákona staronovú tvár. Domový poriadok sa stal opäť záväzným dokumentom, ktorý si musia vlastníci odsúhlasiť nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Správca či spoločenstvo sú potom povinné presne vymedzené pravidlá v domovom poriadku zverejniť na verejne viditeľnom mieste. Ak sa vlastníci rozhodnú, môžu tieto pravidlá dodatočne upraviť alebo rozšíriť. Dostáva sa im tak do rúk pomerne efektívny nástroj riešenia susedských sporov a vymožiteľnosti práva pri nich.

Andrea Dingová

 

 

Fotogaléria z časopisu:

 

Analýza
■ Obnova sa nikdy neskončí

Anketa
■ Opatrenia výrobcov tepelných izolácií počas koronavírusu

Poradňa
■ Odpovede na vaše otázky

Obnova budov
■ Vykonávanie inšpekcií zhotovovania ETICS počas mimoriadnej situácie
■ Rozvoj mikroorganizmov v medzere zdvojeného zateplenia
■ Ako na plesne v interiéri?

Správa budov
■ Zodpovedný vlastník = kvalitné bývanie
■ Zelený vodomer
■ Čo priniesla novela bytového zákona?

Energia
■ Rekuperácia tepla z kanalizácie v bytovom dome
■ Inšpiratívna administratívna budova a parkovací dom

Prevádzka a údržba budov
■ Pravidelnú kontrolu vykurovacích a klimatizačných systémov čaká zmena

Výmena okien
■ Královka je ozdobou Jizerských hôr
■ Okná na obnovu bytového domu

Takto áno
■ Bytový dom s duchom záhrad

Kalendár povinností