Pravidlá súťaže o tri prietokové ohrievače vody STIEBEL ELTRON

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže

 • Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť TATRAMAT – ohrievače vody, s.r.o. (Hlavná 1, Poprad 058 01; IČO 36473871), ďalej len „vyhlasovateľ“.
 • Organizátorom súťaže je spoločnosť JAGA GROUP, s.r.o. (Imricha Karvaša 2, 811 07 Bratislava; IČO 35705779) (ďalej len „organizátor“).

Trvanie súťaže a územná pôsobnosť

 • Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky v termíne od 18. septembra 2019 do 2. decembra 2019 (ďalej len ako „doba trvania súťaže“).
 • Prijímanie registrácií účastníkov súťaže bude ukončené dňa 4. decembra 2019 o 12:00 h.

Výhry v súťaži

 • Vyhlasovateľ poskytne ako výhry do súťaže tri komfortné prietokové ohrievače vody STIEBEL ELTRON PER 18/21/24 v hodnote 350 €/kus.
 • Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle Zákona o dani z príjmov 595/2003 Z.z. a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry, ktoré výhercovia obdržia, predstavujú výhry pred zdanením. Nepeňažné ceny alebo výhry sú oslobodené od dane z príjmov v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu. Ak takto vymedzené príjmy presiahnu sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnú príjmy presahujúce sumu 350 eur.
 • Výhercovia nemajú nárok na poskytnutie náhrady za výhru formou finančného či iného plnenia.

Účastník súťaže

 • Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s korešpondenčnou adresou na území SR. Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu súťaže zúčastniť len so súhlasom svojho zákonného zástupcu.
 • Účastník sa do súťaže zapojí vyplnením a odoslaním súťažného formulára zverejneného na webstránkach Organizátora súťaže. Centrálny formulár je umiestnený na url adrese https://www.jaga.sk/formulare/sutaz-tatramat/.
 • Jedna fyzická osoba sa do súťaže môže zapojiť iba raz. Súťažiaci, ktorý už získal výhru, bude z nasledujúcich kôl súťaže vylúčený.
 • Zo súťaže budú vylúčení súťažiaci, ktorí akýmkoľvek spôsobom porušia pravidlá súťaže. O vylúčení súťažiaceho s konečnou platnosťou rozhoduje organizátor súťaže.
 • Zo súťaže sú vylúčené všetky osoby v pracovnom či obdobnom pomere k organizátorovi a/alebo vyhlasovateľovi súťaže a osoby im blízke. O vylúčení osoby zo súťaže rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor súťaže.

Podmienky získania výhry

 • Z účastníkov súťaže organizátor v troch žrebovaniach určí troch rôznych výhercov, z ktorých každý získa po jednej cene. Žrebovania prebehnú v sídle organizátora v termínoch:
  • 1. kolo, jeden výherca: 16. októbra 2019
  • 2. kolo, jeden výherca: 13. novembra 2019
  • 3. kolo, jeden výherca: 4. decembra 2019
 • Podmienkou získania výhry je zastihnuteľnosť výhercu na emailovej adrese a/alebo telefónnom čísle (ak ho poskytol), ktoré uviedol v súťažnom formulári. Ak organizátor nedokáže kontaktovať výhercu emailom ani telefonicky (minimálne odoslané emaily a tri volania v troch rôznych pracovných dňoch v čase od 09:00 h do 16:00 h) do siedmich dní od ukončenia súťaže, výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa.
 • Výhru je možné doručiť výhradne na poštovú adresu v SR. Ak účastník nedokáže poskytnúť do 7 dní od ukončenia súťaže organizátorovi doručovaciu adresu v SR alebo si výhru na poskytnutej adrese neprevezme do 30 dní od ukončenia súťaže, výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa.

Ochrana osobných údajov

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ je osoba, ktorá spracúva osobné údaje dotknutej osoby. Prevádzkovateľom sú spoločne spoločnosti TATRAMAT – ohrievače vody, s.r.o. (Hlavná 1, Poprad 058 01; IČO 36473871) a JAGA GROUP, s.r.o. (Imricha Karvaša 2, 811 07 Bratislava; IČO 35705779) .

2. Dotknutá osoba

Dotknutou osobou je účastník súťaže, ktorého osobné údaje prevádzkovateľ spracúva.

3. Účel spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje o účastníkoch v rámci súťaže a ďalej informácie o prípadnej výhre (vrátane fotografií prípadne videa z jej odovzdávania apod.) a text e-mailových správ účastníka a ďalšie dáta v nich obsiahnuté. Na uvedené účely sú poskytované osobné údaje v rozsahu – emailová adresa, meno a priezvisko, nepovinne telefónne číslo. Tieto údaje budú spracúvané za účelom organizovania súťaže a jej zlepšovania, ochrany práv prevádzkovateľa, zaistenia bezpečnosti internetových stránok prevádzkovateľa a sieťovej bezpečnosti, na vedenie účtovníctva prevádzkovateľa a na marketingové účely. Meno a priezvisko výhercu budú spracované tiež na účely spravodajstva.

Prevádzkovateľ použije (sprístupní a zverejní) poskytnuté údaje len v súvislosti s priebehom súťaže, zverejnením víťazov v printových a elektronických masmédiách, na sociálnych alebo obdobných sieťach a webstránkach prevádzkovateľa.

Ak účastník v súťažnom formulári poskytol samostatný nepovinný súhlas na zasielanie špeciálnych ponúk od vyhlasovateľa súťaže, jeho údaje budú prevádzkovateľom uchovávané a spracúvané aj na marketingové účely.

Prevádzkovateľ v súvislosti s účasťou v súťaži nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

4. Právny dôvod spracúvania osobných údajov

Právnym dôvodom spracovania osobných údajov bude predovšetkým plnenie zákonných povinností, ďalej nevyhnutnosť zaistiť organizáciu súťaže a oprávnené záujmy prevádzkovateľa.

V prípade, že účastník súťaže súhlasil so a zasielaním špeciálnych ponúk od vyhlasovateľa súťaže, je právnym dôvodom spracovania osobných údajov poskytnutie súhlasu.

Poskytnutie osobných údajov podľa týchto pravidiel je dobrovoľné, avšak v prípade, že účastník neposkytne údaje nutné k účasti v súťaži, nebude mu účasť v súťaži umožnená alebo bude zo súťaže vylúčený.

5. Odvolanie súhlasu

Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže účastník súťaže kedykoľvek odvolať:

 • elektronickou poštou na adresu zodpovednaosoba@jaga.sk
 • zaslaním písomného odvolania adresu JAGA GROUP, s. r. o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
 • osobne na adrese JAGA GROUP, s. r. o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. V prípade odvolania súhlasu osobné údaje účastníka súťaže prestane prevádzkovateľ bezodkladne spracúvať a vymaže ich.

6. Právo namietať a podať návrh na začatie konania na ochranu osobných údajov

Účastník, ktorý sa domnieva, že prevádzkovateľ spracováva jeho osobné údaje v rozpore so zákonom, má podľa zákona č. 18/2018 Z.z. právo ju požiadať o vysvetlenie. V každom prípade, ak sa účastník domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracovávaniu jeho osobných údajov (najmä vtedy, keď prevádzkovateľ na jeho žiadosť o informácie či o nápravu stavu nereaguje alebo účastník s vyjadrením prevádzkovateľa nesúhlasí), možno sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.uoou.sk).

7. Príjemcovia osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje účastníka súťaže predovšetkým na vlastné účely. K osobným údajom ďalej môžu získať prístup v určitom rozsahu:

 • osoby, ktoré pre prevádzkovateľa vykonávajú podporné činnosti, napr. prevádzkovatelia IT systémov
 • osoby zaisťujúce pre rozposielanie e-mailov, pokiaľ takéto osoby bude využívať
 • prevádzkovatelia záložných serverov a dátových záloh
 • právni, ekonomickí a daňoví poradcovia a audítori prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.

8. Čas spracúvania osobných údajov

Osobné údaje budú spracovávané v priebehu trvania súťaže a 3 roky po ukončení súťaže. V prípade výhercov budú osobné údaje spracúvané na dobu 10 rokov po skončení kalendárneho roku nasledujúceho po ukončení súťaže.

Kontaktné údaje účastníkov, ktorí súhlasili so a zasielaním špeciálnych ponúk od vyhlasovateľa súťaže, budú v rozsahu slúžiacom na zasielanie obchodných informácií využívané 3 roky po ukončení súťaže alebo do odvolania súhlasu a archivované 3 roky (za účelom doloženia právneho dôvodu na zasielanie obchodných informácií).

Údaje výhercu použité v rámci spravodajstva budú spracovávané na neobmedzenú dobu.

Po uplynutí uvedených lehôt, po zániku dôvodu spracúvania osobných údajov alebo pri odvolaní súhlasu účastníka súťaže budú jeho osobné údaje vymazané.

9. Práva dotknutej osoby

Účastník má ako subjekt údajov všetky práva priznané zákonom č. 18/2018 Z.z. a ďalšími právnymi predpismi, najmä:

 • PRÁVO NAMIETAŤ. Proti spracúvaniu osobných údajov má účastník súťaže právo namietať. Namietať môže vtedy, ak sú jeho osobné údaje spracúvané z dôvodu plnenia úlohy vo verejnom záujme alebo oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo na účely priameho marketingu. Námietka účastníka súťaže bude oprávnená a úspešná v prípade, ak jeho oprávnené dôvody prevažujú nad oprávnenými dôvodmi prevádzkovateľa alebo ak ide o spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu. Ak bude námietka oprávnená a úspešná, osobné údaje sa nebudú ďalej spracúvať.
 • PRÁVO NA INFORMÁCIE. Účastník súťaže má právo na poskytnutie informácií o tom, či osobné údaje prevádzkovateľ spracúva, v akom rozsahu ich spracúva, a na informácie o porušení ochrany osobných údajov. prevádzkovateľ je povinná účastníkovi bez zbytočného odkladu oznámiť informácie o účele spracovania, osobných údajoch či ich kategóriách, ktoré sú spracovávané, príjemcoch či kategóriách príjemcov, ktorým boli osobné údaje sprístupnené.
 • PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM. Účastník súťaže má právo na vystavenie potvrdenia o tom, že jeho osobné údaje spracúvame, aké osobné údaje spracúvame a na kópiu týchto osobných údajov. Toto potvrdenie možno poskytnúť elektronickou poštou, ak účastník súťaže nepožiada o inú formu. prevádzkovateľ môže odmietnuť poskytnúť toto potvrdenie v prípade, ak by to malo nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.
 • PRÁVO NA OPRAVU. V prípade, ak sú osobné údaje účastníka súťaže, ktoré prevádzkovateľ spracúva, nesprávne alebo neúplné, má účastník súťaže právo požadovať ich opravu alebo doplnenie.
 • PRÁVO NA VÝMAZ/PRÁVO NA ZABUDNUTIE. Po ukončení spracúvania osobných údajov (odvolanie súhlasu, úspešná námietka, uplynutie doby a pod.) alebo pri ich spracúvaní v rozpore s právnymi predpismi má účastník súťaže právo na ich vymazanie a spoločnosť prevádzkovateľ osobné údaje v takomto prípade bezodkladne vymaže. O vymazanie osobných údajov môže účastník súťaže tiež požiadať. Výmaz je vždy konečný. Právo na výmaz nie je možné uplatniť, ak sú osobné údaje potrebné napr. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie, splnenie povinnosti podľa právneho predpisu, splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, na archivačné, vedecké alebo štatistické účely alebo na uplatnenie právnych nárokov.
 • PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA. V prípade, ak účastník súťaže namieta správnosť osobných údajov, prevádzkovateľ obmedzí ich spracúvanie na dobu overenia ich správnosti. Ak sú osobné údaje účastníka súťaže spracúvané nezákonne a nepožaduje ich vymazanie, prevádzkovateľ obmedzí ich spracúvanie v rozsahu, v akom to bude účastník požadovať, inak iba na ich archivovanie. O obmedzenie spracúvania osobných údajov možno tiež požiadať. O začiatku a ukončení obmedzenia spracúvania osobných údajov bude prevádzkovateľ účastníka informovať elektronickou poštou.

Všeobecné ustanovenia

 • Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže alebo súťaž zmeniť či zrušiť bez udania dôvodu.
 • Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty.
 • Na výhru nevzniká právny nárok vymáhateľný súdnou cestou. Organizátor ani vyhlasovateľ nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou.
 • Pravidlá súťaže sú účastníkom k dispozícii na https://www.jaga.sk/sutaze/podmienky-sutaze-tatramat-2019/
 • Tento štatút môže byť zmenený iba formou jeho písomných dodatkov odsúhlasených organizátorom tejto súťaže.

V Bratislave dňa 16. 9. 2019