tel.: 02/50 200 200 | e-mail: jaga@jaga.sk

IS_2013_06_sedsia_v350Inžinierske stavby / Inženýrské stavby

Aktuálne číslo               Predplatné               Archív starších čísel               E-verzie časopisov

Národná správa Betón na Slovensku 2010 – 2014 je v poradí šiestou publikáciou, ktorá popularizuje výsledky z projekčnej, realizačnej a výskumno-vývojovej oblasti za obdobie štyroch rokov medzi svetovými kongresmi fib. Nastavajúci 4. celosvetový fib kongres sa koná 10. až 14. februára 2014 v Bombaji.
Tak ako v minulosti, aj teraz Slovenský národný komitét fib plánoval usporiadať celoslovenskú konferenciu už v novembri 2013 a z najlepších príspevkov publikovaných na tejto konferencii zostaviť Národnú správu. Skorý termín konania kongresu, ale najmä pretrvajúca kríza slovenského stavebníctva spôsobili, že napriek viacmesačnému úsiliu a podpore zo strany štátnej správy sme nedokázali pripraviť a realizovať konferenciu v takej kvalite, ako bývalo zvykom. Nedostatok zákaziek a aj nízke, niekedy až dumpingové, realizačné ceny sú tým, čo naše projekčné organizácie a stavebné firmy odradzuje od podpory týchto aktivít. Prejavuje sa to aj v minimálnej podpore technického vývoja a aplikovaného výskumu.
Príprava Národnej správy preto ostala na veľkom odhodlaní a úsilí úzkeho kruhu nadšencov zo Slovenského národného komitétu fib a pracovníkov vydavateľa časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby, firmy JAGA GROUP, s. r. o.
Aj touto cestou by som sa rád poďakoval všetkým sponzorom, vďaka ktorým sme mohli Národnú správu vydať. Ďakujem aj všetkým autorom za starostlivú prípravu odborných príspevkov. Verím, že tak ako v minulosti, aj teraz bude táto naša Národná správa cenným historickým a študijným dokumentom a jej prezentácia na svetovom kongrese fib v Indii prispeje k pozitívnemu zviditeľneniu Slovenska v zahraničí.

doc. Ing. Milan Chandoga, PhD., prezident Slovenského národného komitétu fib

 

Aktuality

Realizované mostné objekty
■ Mestská estakáda v Považskej Bystrici
■ Obloukový most nad rychlostní komunikací R1 u Nitry
■ Most přes údolí Hosťovského potoka, rychlostní komunikace R1
■ Mosty v mimoúrovňovej križovatke Rudlová
■ Letmo montovaný most na rýchlostnej ceste R1 v úseku Selenec – Beladice
■ Použitie spriahnutej oceľobetónovej konštrukcie pri stavbe rýchlostnej cesty R1
■ Most na R1 nad cestou I/65, Čerešňovým potokom a poľnou cestou v km 15,850

Mosty vo výstavbe
■ Mosty na úseku D1 Dubná Skala – Turany
■ Príprava a realizácia objektu 201 stavby Dubná Skala – Turany
■ Prefabrikovaná lávka z vysokohodnotného betónu
■ Mosty na diaľnici D1 v úseku Jánovce – Jablonov, I. úsek
■ Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov, I. úsek km 0,000 – 9,000
205-00 Most na diaľnici nad Iliašovským potokom v km 5,006 D1
■ Spriahnutý oceľobetónový most na diaľnici D1 Jablonov – Studenec
■ Mostné objekty na rýchlostnej ceste R4 Košice – Milhosť
■ Betónové konštrukcie na rýchlostnej ceste R4 Košice – Milhosť

Štúdie a projekty pripravovaných mostných objektov
■ Mosty na modernizovanej železničnej trati v úseku Liptovský Hrádok – Paludza
■ Mosty na diaľnici D1 Prešov, západ – Prešov, juh

Veda a výskum
■ Dodatočné zvýšenie šmykovej odolnosti bezprievlakových stropných dosiek
■ Experimentálne overovanie betónových prvkov zosilňovaných CFRP materiálmi
■ Dlhodobé straty predpätia v prvkoch vyrobených z vysokohodnotného betónu
■ Odolnosť a charakteristiky použiteľnosti zosilnených betónových lineárnych prvkov
■ Konstrukce s postupně budovaným příčným řezem
■ Inovatívny prístup k posúdeniu raného štádia základových dosiek, priemyselných podláh a cementobetónových krytov
■ Navrhovanie mostov s ohľadom na seizmické účinky
Metóda prekročenia deformácií

Diagnostika a monitoring betónových konštrukcií, mostov a tunelov
■ Niektoré skúsenosti z dlhodobého monitoringu mostných konštrukcií budovaných technológiou letmej betonáže
■ Dlhodobá a prevádzková napätosť extradosed závesov Mestskej estakády v Považskej Bystrici
■ Poruchy cestných betónových tunelov a ich diagnostika

Materiály
■ Vzduchopriepustnosť vysokohodnotného vláknobetónu

Pozemné stavby, tunely, vozovky
■ Prefabrikovaná železobetónová nosná konštrukcia – hangár letiska M. R. Štefánika v Bratislave
■ Železničný tunel Turecký vrch

Opravy a rekonštrukcie betónových konštrukcií a mostov
■ Rekonštrukcia oblúkového železobetónového mosta v Dolných Plachtinciach
■ Rekonštrukcia mosta na ceste I/59 ponad rieku Orava v meste Tvrdošín