Súťaž s časopisom Urob si sám o altánok za 1 800 €!

USS_sutaz_altanok_s552

Predplatiteľská súťaž o drevený altánok za 1 800 €!

Predplaťte si hobby časopis Urob si sám a aj vy môžete vyhrať drevený altánok na mieru v hodnote až 1 800 €.
Ako sa zapojiť do súťaže? Ak ste aktuálny predplatiteľ časopisu Urob si sám, tak už nemusíte urobiť nič, len čakať či sa na vás usmeje pani štastena pri júnovom žrebovaní 🙂 Ak ešte nie ste náš predplatiteľ, tak stále máte šancu zúčastniť sa súťaže, stačí ak si predplatíte a uhradíte predplatné časopisu Urob si sám v termíne najneskôr do 31. 5. 2015 a budete automaticky zaradený do žrebovania o drevený altánok na mieru.
Meno výhercu bude zverejnené v časopise Urob si sám júl/2015.

Ako objednávať predplatné?

online objednávkou na webovej stránke: predplatne.jaga.sk

telefonicky na bezplatnej linke: 0800 188 826
alebo na tel. čísle: 02/444 588 16

e-mailom na adrese: predplatne@abompkapa.sk

poštou na adrese: Mediaprint – Kapa Pressegrosso, a.s., oddelenie inej formy predaja, P. O. Box 183, 830 00 Bratislava 3

 

Podrobné podmienky súťaže:
1. Súťaže sa môžu zúčastniť len občania SR, bez vekového obmedzenia. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže a s tým, že usporiadateľ je oprávnený uverejniť mená a fotografie výhercov v masovokomunikačných prostriedkoch a propagačných materiáloch. Zároveň súťažiaci prejavuje súhlas s tým, že usporiadateľ je ako správca oprávnený spracovávať osobné údaje súťažiacich poskytnuté pre túto súťaž na marketingové ciele a môže ich poskytnúť tretej strane bez nároku na odmenu. Účasťou v súťaži každý účastník potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými právami, ktoré vyplývajú zo zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, t. j. najmä s tým, že poskytovanie údajov je dobrovoľné, že má právo k ich prístupu ako aj so všetkými ďalšími právami vyplývajúcimi z tohto zákona
1. Prevádzkovateľom súťaže je vydavateľstvo JAGA GROUP, s. r. o.
2. Súťaž prebieha v termíne od 20.3.2015 do 31.5.2015, v časopisoch Urob si sám 4/2015a 5/2015.
3. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je predplatiť si časopis Urob si sám minimálne na jeden rok v termíne do 31.5.2015. Predplatné musí byť uhradené najneskôr 31.5.2015 vrátane. Do súťaže budú automaticky zaradení všetci aktuálni predplatitelia časopisu Urob si sám.
4. Vyžrebovaný výherca dreveného altánka uverejnený v časopise Urob si sám 7/2015. Výherca získava drevený altánok „na mieru“, resp. podľa vlastného zadania v hodnote 1 800 € s DPH od spoločnosti WCUT, resp. Arsita s.r.o.
5. Výherca bude upovedomený listom odoslaným najneskôr do 21 pracovných dní od ukončenia súťaže.
6. Účastníkom súťaže nemôže byť zamestnanec vydavateľstva JAGA GROUP, s. r. o. a ani rodinný príslušník zamestnancov.
7. Použité fotografie cien sú ilustračné, sú bez dekorácie
8. Finančná hodnota daru zo súťaže zodpovedá bežnej predajnej cene obchodoch a je vrátane DPH.
9. Výhercovia nesú všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené. Prípadné záručné opravy tovaru si musia výhercovia uplatňovať priamo u výrobcu alebo iného poskytovateľa záručných opráv, nie u usporiadateľa súťaže.
10. Výhercovia sú povinní do 10 kalendárnych dní oznámiť poštou, e-mailom alebo faxom súhlas/nesúhlas s prevzatím výhry, v prípade, že budú požiadaní vydavateľstvom JAGA.
11. Ceny sa výhercom súťaže odovzdajú po dohode s dodávateľom osobne alebo poštou.
12. Ceny sú vecné a ich finančná kompenzácia neexistuje.
13. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za stratu alebo poškodenie výhry počas prepravy poštou.
14. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za nedodanie výhry z dôvodu likvidácie spoločnosti poskytujúcej výhru do súťaže. Náhrada ceny nie je možná.
15. V zmysle zákona o dani z príjmov je výherca povinný podľa § 9, ods. 2, písm. m. Zákona č. 595/2003 Z.z. zaplatiť daň z výhry alebo ceny, resp. výhru presahujúcu sumu 350 € uviesť do daňového priznania za príslušný kalendárny rok a to v sume príjmu presahujúceho ustanovenú sumu.
16. Výhercovia cien sú povinní potvrdiť prevzatie výhry podpísaním preberacieho protokolu, ktorý im bude doručený spolu s výhrou, a doručiť ho spoločnosti JAGA GROUP, s. r. o.
17. Náhradníci výhercov neexistujú. V prípade, že o výhru neprejaví v stanovenom termíne výherca záujem výhra prepadá v prospech vydavateľstva JAGA GROUP s. r. o.
18. V prípade, že si výherca nepreberie cenu do 2 mesiacov od oznámenia súhlasu s prevzatím výhry, cena prepadne v prospech spoločnosti JAGA GROUP, s. r. o.
19. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže v závislosti od prípadných zmien. Súťažiaci svojou účasťou súhlasia so zverejnením svojich osobných údajov a usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na využívanie a publikovanie informácií z tejto súťaže vrátane mien výhercov a to i bez ich súhlasu a bez finančných náhrad.